Μαρία Χ. Σταυροπούλου

Λέκτορας Εδαφομηχανικής-Βραχομηχανικής

Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίο Αθηνών

 

Διεύθυνση

 

Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Γραφείο Νο. 21, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 15784, Τηλ.: 210-7274778, Fax : 7274096, e - mail : mstavrop @ geol . uoa . gr , web : http :// labtect . geol . uoa . gr /

 

Σπουδές

 

•  Δίπλωμα. Μεταλλειολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1990)

•  Διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Μηχανικής (1996). Τίτλος διδακτορικής διατριβής “Συζευγμένα υδρομηχανικά φαινόμενα σε πορώδη γεωϋλικά” , Επιβλέπων Ι. Βαρδουλάκης, Καθηγητής ΕΜΠ.

 

Επαγγελματική δραστηριότητα

 

•  2004 - Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο: Εδαφομηχανική-Βραχομηχανική στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

•  2002 – 03 Στέλεχος Μονάδας Γ “Ελέγχου”, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Οδικοί Άξονες, Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη” , Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

•  2001 Διδάσκουσα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔ 407/80) στη βαθμίδα του Λέκτορα, στον Τομέα Μηχανικής στα Τμήματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

•  1998–02 Μόνιμος συνεργάτης στην Μελετητική Εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Τ.Ε. στο τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών. Συμμετοχή σε μ ελέτες σιδηροδρομικών και οδικών σηράγγων, αξιολόγηση γεωερευνητικών προγραμμάτων, μελέτες ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων και μελέτες τοίχων αντιστήριξης.

•  1997 98 Διδάσκουσα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔ 407/80) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή , στα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

•  1992-03 Ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα του Ε.Μ.Π και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

  Διδακτικό Έργο

  •  2004 – Διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Εδαφομηχανική-Βραχομηχανική στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετοχή στη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Τεχνική Γεωλογία και του μεταπτυχιακού μαθήματος Τεχνικά Έργα και Περιβάλλον στα πλαίσια του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία.

•  2001 Διδασκαλία στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ των μαθημάτων Μηχανική Ι (Στατική & Στοιχεία Ελαστοστατικής) και Πειραματική Αντοχή Υλικών.

•  1997-98 Διδασκαλία στα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης των μαθημάτων Μηχανική Ι (Στατική) , Μηχανική ΙΙ (Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος-Αντοχή Υλικών) , Ρευστομηχανική και Τεχνολογία Παραγωγής .

•  1992-96 Συμμετοχή στη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος Πειραματική Αντοχή Υλικών στα Τμήματα Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

Συμμετοχή ως ερευνήτρια στα κάτωθι ερευνητικά προγράμματα:

 

•  Εκτέλεση πειραμάτων χρονικής εξέλιξης επιφανειακών διαβρώσεων σε ασθενώς συνεκτικά πετρώματα στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος με το εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων της Koninklijke Shell Research BV, Rijswijk Nederland.

•  “Μηχανική Συμπεριφορά Αμμωδών Υλικών κατά και μετά τη Ρευστοποίηση” , ΟΑΣΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: I. Βαρδουλάκης.

•  Στα πλαίσια των επιστημονικών ανταλλαγών του ερευνητικού προγράμματος της Ε.Ε., με τίτλο: Ηuman Capital and Mobility, “ALERT Geomaterials” , επίσκεψη για τρεις μήνες στο Πανεπιστήμιο της Padova (Italy) και συνεργασία με τον Prof. B. Schrefler στο αντικείμενο: “Δισδιάστατη ανάλυση επιφανειακής διάβρωσης σε πορώδη υλικά.

•  Στα πλαίσια του προγράμματος της ΓΓΕΤ “Διακρατικές Σχέσεις Ελλάδας – Γερμανίας” επίσκεψη στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου TUB και εκτέλεση πειραμάτων ρευστοποίησης αμμωδών εδαφών.

•  “Μνημεία υπό σεισμική δράση: μια συνεισφορά στην κατανόηση της στατικής συμπεριφοράς και στην βελτίωση των μεθόδων αναστύλωσης” , Ευρωπαϊκή Ένωση- Environment Program , Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Βαρδουλάκης.

•  “Γνωμοδοτήσεις επί μελετών Τεχνικών Έργων Μετρό Αθηνών” , ΜΕΤΡΟ Αθηνών Κ/Ξ Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Παναγιωτουνάκος.

•  “Χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων και φθοράς φυσικών δομικών λίθων σε ιστορικά μνημεία” , Ευρωπαϊκή Ένωση- Standards Measurements and Testing Program , Επιστημονικός Υπεύθυνος: I. Βαρδουλάκης.

•  “Μελέτη Μηχανισμών Καταστροφικών Κατολισθήσεων” , Ευρωπαϊκή Ένωση- Environment and Climate Program , Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Βαρδουλάκης.

•  Fault - Fracture and Fluid - Gulf of Corinth (3 F - Corinth )” , Ευρωπαϊκή Ένωση- E nergy Program , Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Βαρδουλάκης.

•  “Degradation and Instabilities in Geomaterials with Application to Hazard Mitigation ( DIGA )” Ευρωπαϊκό Δίκτυο RTN, Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ι . Βαρδουλάκης .

•  European Geotechnical Network for Research & Development ( GeoTechNet ) Ευρωπαϊκό Δίκτυο , Επιστημονικός Υπεύθυνος : Dr . Scott Steedman .

 

 

 

Μελετητική Δραστηριότητα

Συμμετοχή στην εκπόνηση των κάτωθι μελετών:

•  Μελέτη ογκομέτρησης και σχεδιασμού εκμετάλλευσης σε τέσσερα λατομεία μαρμάρου ιδιοκτησίας της εταιρείας DIONYSSOMARBLE , Λατομεία Μαρμάρου Διονύσου – Πεντέλης.

•  Μελέτη Σκοπιμότητας Μεταλλείων TVX-Hellas Ελληνικός Χρυσός

Μελέτες Εργου Σκουριών, Ολυμπιάδος και Στρατωνίου

•  Μελέτη Σιδηροδρομικής Σύνδεσης του Λιμένα Ν. Ικονίου με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΡΓΟΣΕ): Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών, Προμελέτη Σήραγγας Περάματος, Προμελέτη Σήραγγας Δαφνίου, Προκαταρκτική και Προμελέτη Σήραγγας ΣΟ4, Προμελέτη Σήραγγας Ασπροπύργου.

•  Οριστική μελέτη Δίδυμης Σήραγγας Ασπροβάλτας (ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.): Γεωτεχνική Μελέτη, Προσωρινή Υποστύλωση Σηράγγων, Μελέτη Ευστάθειας Πρανών και Μετώπων Σήραγγας.

•  Οριστική μελέτη Σήραγγας Σ1Ν-Νότιος Κλάδος (ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.): Γεωτεχνική Μελέτη, Προσωρινή Υποστύλωση Σήραγγας.

•  Καθήκοντα Συμβούλου για τον Έλεγχο Μελετών Σηράγγων (ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.): Έλεγχος Μελέτης Cut&Cover 2, Tμήμα Λυκοπόδι –Μακρυχώρα, Έλεγχος Μελέτης Σήραγγας Συνδετήριας Οδού Μετσόβου, Έλεγχος Μελέτης Cut&Cover 1 & Ημιστεγάστρου , Τμήμα 1.1.3 και 1.1.5.

•  Οριστική μελέτη Σηράγγων Κλάδου 2 Κόμβου Σκαραμαγκά (Δ.περιφ. λεωφ. αιγαλεω μετα των συνδεσεων με τα εκατερωθεν οδικα δικτυα ) : Προσωρινή Υποστύλωση Σήραγγας Κλάδου 2

•  Οριστική Μελέτη Μετρό Αθήνας, Επέκταση Γραμμής 3 (Εθνική Άμυνα – Σταυρός): Φρέαρ Μεταμόρφωσης ( Αντιστήριξη Φρέατος ), Θάλαμος Εκκίνησης TBM ( Προσωρινή Υποστύλωση Θαλάμου ), Συνδετήρια σήραγγα και Θάλαμος Πρόσβασης στο Φρέαρ Μεταμόρφωσης ( Προσωρινή Υποστύλωση Συνδετήριας Σήραγγας ), Σήραγγα από Ρ. Φεραίου – Ξάνθου – ΤΒΜ ( Προσωρινή Υποστύλωση Σήραγγας ).

•  Μελέτη εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης και των δύο κλάδων της σήραγγας Τ8 (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.)

•  Μελέτη εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης και των δύο κλάδων της σήραγγας Βρασνών (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.)

•  Ενίσχυση και Διαχείριση υδατικού δυναμικού, αποκατάσταση και βελτίωση δικτύων διανομής Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ):

Οριστική μελέτη στεγάνωσης της κατάντη λιμνοδεξαμενής του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης και σύνθεση Τευχών Δημοπράτησης.

Οριστική μελέτη στεγάνωσης καναλιού μεταφοράς νερού από τις ανάντη λιμνοδεξαμενές στη κατάντη και σύνθεση Τευχών Δημοπράτησης.

•  Κάθετος Άξονας «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή» Αρτηρία Σιάτιστα – Νέο Κωσταράζι, Τμήμα Ράχη – Αλιάκμων (45.1.2) Χ.Θ. 10+300 έως 17+500 (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.): Έκθεση αξιολόγησης – Μελέτη Χωματουργικών, Μελέτη Οδοστρωσίας, Γεωτεχνική αξιολόγηση - Μελέτη Θεμελίωσης Τεχνικών.

•  Γεωτεχνική Μελέτη Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων στο Ορυχείο Καρδιάς της ΔΕΗ (ΔΕΗ Α. Ε ).

 

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

(α). Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

 

•  Vardoulakis, I. , Stavropoulou, M. and Papanastasiou, P. (1996). Hydromechanical aspects of sand production problem. Transport in Porous Media 22, 225-244.

•  Skaerstein, A., Stavropoulou, M., Tronvoll, J., Vardoulakis, I. (1997). Hydromechanical erosion; a potential mechanism of sand production in weak sandstones. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci. Vol. 34 , No. 3-4.

•  Stavropoulou, M., Papanastasiou, P. and Vardoulakis, I. (1997). Coupled wellbore erosion and stability analysis. Int. J. for Numerical and Analytical Μ ethods in Geomechanics , 22 , pp. 749-769.

•  Papamichos, E. and Stavropoulou, M (1998). An erosion-mechanical model for sand production rate prediction. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci. Vol. 35 , No.4-5.

•  Vardoulakis, I. , Stavropoulou, M., Skjaerstein, A. (1998). Porosity waves in a fluidized sand-column test. Phil. Trans. The Royal Society, London A 356 , pp. 2591-2608.

•  Vardoulakis, I., Papanastasiou, P., Stavropoulou, M. (2001). Sand Erosion in Axial Flow Conditions. Transport in Porous media 45 , pp.267-281

•  Exadaktylos, G.E., and Stavropoulou, M. (2002). A closed-form elastic solution for stresses and displacements around tunnels. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci. Vol. 39 , No.7, pp. 905-916 .

•  G . E . Exadaktylos , P . A . Liolios , M . C . Stavropoulou (2002). A semi-analytical elastic stress–displacement solution for notched circular openings in rocks . Int. J. Solids & Structures Vol . 40 , No 5, pp. 1165-1187 .

•  M. Stavropoulou, G. Exadaktylos, E. Papamichos, I. Larsen, C. Ringstad (2002). Rayleigh wave propagation in intact and damaged geomaterials. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci Vol . 40 , No 3 , pp. 377 - 3 87 .

•  Exadaktylos, G., Vardoulakis, I., Stavropoulou, M., Tsombos, P. (2002). Analogue and numerical modeling of normal fault patterns produced due to slip along a detachment zone. Tectonophysics Vol. 376 , pp. 117-134.

•  Giannakopoulos, K., Stavropoulou, M. and Exadaktylos, G. (2004). A method for inversion of tunnel closure measurements – Application in the Tempi railway tunnel . J. Mech. Behavior of Materials (in press ).

•  Stavropoulou, M., Giannakopoulos, K. and Exadaktylos, G. (2004). A theoretical and experimental study of rock cutting . J. Mech. Behavior of Materials (in press ).

•  Stavropoulou Μ., Saratsis G., Giannakopoulos K. and Exadaktylos G. (2004). An integrated 3D geostatistical-numerical modeling approach for tunneling design, Int. J. Rock Mechanics & Mining Sciences (submitted for publication) .

 

(β). Δημοσιεύσεις σε συνέδρια με κριτές

•  Stavropoulou, M. and Vardoulakis, I. (1996). Fully coupled numerical analysis of surface erosion in wellbores. 2nd National Congr. on Computational Mechanics , Chania, Crete, pp. 785-792.

•  Vardoulakis, I., Exadaktylos, G., Stavropoulou, M., Tsombos, P., Antonopoulos, D. (1997). Connection between faulting and base detachment – Modeling Considerations. Proceedings of the 1st Workshop on the Development of a Multiborehole Observatory at the Gulf of Corinth , Athens - October 26-28, 1997 , pp. 58-60 .

•  Kourkoulis, S., Stavropoulou, M., Exadaktylos, G., Vardoulakis, I. (1999). Local strain due to punch effect in 3-Point Bending of marble beams. 9 th ISRM Int. Congress on Rock Mechanics , Paris , August 1999, pp.623-626 .

•  Scheuermann, A., Vardoulakis, I. and Papanastasiou, P. Stavropoulou, M. (2000). A Sand Erosion Problem in Axial Flow Conditions on the Example of Contact Erosion due to Horizontal Groundwater Flow. IUTAM Symp.on Theor.& Num. Methods in Continuum Mechanics of Porous Materials , Stuttgart , 2000, pp. 169-175.

•  Vardoulakis, I. , Stavropoulou, M. and Exadaktylos, G. (2000). Nonlinearity of hard crystalline rocks in uniaxial compression - tension loading . 20th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM 2000, Session of Rock Mechanics and Geomechanics (International Union of Theoretical and Applied Mechanics, IUTAM), 27 August - 2 September 2000 , Chicago , USA .

•  Exadaktylos, G., Stavropoulou, M., Papamichos, E., Larsen, I. and Ringstad, C. (2000). Rayleigh wave propagation in elastic continua: Theory and experiment . EUROMECH 419 Colloquium “Elastic Waves in Nondestructive Testing”, 3 rd - 5 th October 2000, Prague , Chech Republic , Invited paper.

•  Σταυροπούλου, Μ., Σταυροπούλου, Β. (2000). Σχεδιασμός Δίδυμης Σήραγγας Ασπροβάλτας Εγνατίας Οδού. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα, Μάιος 2001, pp. 585-592.

•  Σταυροπούλου, Β., Σταυροπούλου, Μ., Κακογιαννάκη, Ε. (2000). Σχεδιασμός και Κατασκευή της Δίδυμης Σήραγγας Σ1Ν της Εγνατίας Οδού. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής , Αθήνα, Μάιος 2001, pp. 577-584 .

•  Σταυροπούλου, Β., Κακογιαννάκη, Ε., Σταυροπούλου, Μ. (2000). Οι Σήραγγες Περάματος και Δαφνίου της Σιδηροδρομικής Γραμμής Ικονίου. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής , Αθήνα, Μάιος 2001, pp. 569-576 .

•  Exadaktylos, G., Stavropoulou, M., Vardoulakis, I, Kaklis, K. (2001). Nonlinearity of Brittle Geomaterials. 6 th Int. Workshop on Non Linear Elasticity in Materials, K.U.Leuven, June 2001.

•  Exadaktylos, G., Papadopoulos , Ch. , Stavropoulou, M., Athanassiadou, A. (2003). In lab and in situ assessment of masonry stones mechanical properties through the micro-drilling technique. Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture VIII, Edit.C.A.Brebbia, May 2003, pp. 173-182.

 

 

Σ υμμετοχ ή σε σ υλλ ό γου ς E πιμελητ ή ρια

 

•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

•  Σύλλογος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

•  Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

•  Ελληνική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων (ΕΕΕΘ)

•  International Society for Rock Mechanics ( Ι SRM)