ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Τελευταία ενημέρωση

11-Ιαν-2005

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ


Η Παροχή Υπηρεσιών προς Τρίτου διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 159/1984 (Φ.Ε.Κ. Α'53). Αυτή, συνήθως, γίνεται με την ανάθεση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.

Το εργαστήριο είναι σε θέση να παρέχει τις παρακάτω υπρεσίες:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S. & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

 

Για σχόλια και παρατηρήσεις μπορείτε να στέλνετε

l