ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Τελευταία ενημέρωση

11-Ιαν-2005

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ


Το Εργαστήριο Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων είναι πολύ καλά εξοπλισμένο, ενώ γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την ολοκλήρωση και ανανέωση του εξοπλισμού του. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική ήταν η χρηματοδότηση του Εργαστηρίου από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας δια μέσου των προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Τ. ΙΙ, αλλά και των προγραμμάτων της Περιφέρειας Αττικής.

Στον εξοπλισμό του, εκτός της πλήρους μηχανογραφικής υποστήριξης, περιλαμβάνονται:

α. ΟΡΓΑΝΑ
 1. Γεωλογικές Πυξίδες
 2. Στερεοσκόπια
 3. Μικροσκόπια
 4. Συσκευή Τριαξονικής Θλίψης
 5. Συσκευή Σημειακής Φόρτισης
 6. Συσκευή Διάτμησης Εδαφών
 7. Συσκευή Διάτμησης Βράχου
 8. Συσκευή Ανεμπόδιστης Θλίψης
 9. Συσκευές Στερεοποίησης
 10. Συσκευή Stokes
 11. Ηλεκτρονικές Ζυγαριές
 12. Συσκευή Διαμόρφωσης Δοκιμίων από βράχο (λήψης καρότων)
 13. Δειγματολήπτες εδαφών (Auger) - πενετρόμετρα
 14. Δειγματολήπτες Χαλάρωσης
 15. Δειγματολήπτες Στερεοποίησης
 16. Φορητά Χημεία HACK - Φασματοφωτόμετρα
 17. Μυλίσκοι
 18. Αγωγιμόμετρα
 19. Πεχάμετρα
 20. Σταθμήμετρα (κοινά και αυτογραφικό)
 21. Δειγματολήπτες υπόγειου νερού
 22. Θολόμετρο
 23. Ηλεκτρονικό Ταχύμετρο
 24. Διαπερατόμετρα Σταθερού και Πίπτοντος Φορτίου
 25. Συσκευές Casagrande
 26. Βαρόμετρα (απλά - αναλογικά - ψηφιακά)

 

β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 1. Aquifer
 2. Geomedia
 3. Aquachem
 4. Visual Modflow
 5. G.W. Vistas
 6. Arc View
 7. Spatial Analyst
 8. 3D Analyst
 9. Image Analyst
 10. SURPAC 2000
 11. ER - Mapper
 12. Rockfall
 13. Dips
 14. Corel Draw
 15. MS Office 2000
 16. Windows NT

 

 

Για σχόλια και παρατηρήσεις μπορείτε να στέλνετε